Podstawowy Kurs Psychoterapii Pozytywnej

Prowadzący: dr Roman Ciesielski, Patrycja Badecka, Klaudia Sujecka, Benita Dobrzańska, dr Aleksandra Zarek

Informacje podstawowe

Kurs organizowany jest przy współpracy z Polskim Centrum Psychoterapii Pozytywnej, pierwszym w Polsce akredytowanym ośrodkiem z ramienia Światowego Stowarzyszenia Psychoterapii Pozytywnej (WAPP).

Psychoterapia pozytywna jest formą terapii krótkoterminowej, zdobywającą popularność w Polsce i na całym świecie. Podejście to integruje rozumienie psychodynamiczne i poznawczo-behawioralne, a jednocześnie odwołuje się do modelu zdrowia Arona Antonovsky’ego. Szczególnie cenne jest to, że terapia ta rozwija się i tworzy swoje koncepcje w kontekście transkulturowym. Twórcą i popularyzatorem tej metody był psychiatra, neurolog i psychoterapeuta Nossrat Peseschkian (1933 - 2010). Urodził się on w Iranie, a od 1954 żył i pracował w Niemczech. Podejście to buduje pozytywny wizerunek człowieka i podkreśla jego potencjalne zdolności do samorozwoju. Jednocześnie bada związki jakie zachodzą między sposobami radzenia sobie w życiu, a zdrowiem psychicznym i fizycznym oraz podkreśla transkulturowy wymiar w doświadczeniach człowieka.

Psychoterapia pozytywna jako szkoła terapeutyczna jest akredytowana przez Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii, Światową Radę Psychoterapii i Międzynarodową Federację Psychoterapii.

O popularności psychoterapii pozytywnej może świadczyć fakt, że na świecie, na kilku kontynentach istnieje już ponad 30 instytutów stosujących i propagujących to podejście.

Szkolenie prowadzą

Dr n. med. Roman Ciesielski specjalista psychiatra dzieci i młodzieży. Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Certyfikowany psychoterapeuta, trener i superwizor Psychoterapii Pozytywnej (WAPP, Wiesbaden, Niemcy). Autor publikacji i rozdziałów książek z zakresu psychoterapii. Członek zarządu WAPP. Przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii. Dyrektor Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii.

dr Roman Ciesielski
dr Roman Ciesielski

Patrycja Badecka mgr psychologii, certyfikowany psychoterapeuta Psychoterapii Pozytywnej (wydane przez WAPP, Wiesbaden, Niemcy). Certyfikowany trener Psychoterapii Pozytywnej. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz w Szpitalu Specjalistycznym MSW w Jeleniej Górze. Jest nauczycielem Polskiego Centrum Psychoterapii Pozytywnej.

Patrycja Badecka
mgr Patrycja Badecka

Klaudia Sujecka psycholog, diagnosta i psychoterapeuta Psychoterapii Pozytywnej (wydane przez WAPP, Wiesbaden, Niemcy). Członek World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy oraz Polskiego Towarzystwa Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej. Certyfikowany trener Psychoterapii Pozytywnej.

mgr Klaudia Sujecka
mgr Klaudia Sujecka

Benita Dobrzańska psycholog, certyfikowany psychoterapeuta transkulturowej psychoterapii pozytywnej (WAPP Wiesbaden). Ukończyła m.in. roczne studium terapii rodzin, roczne studium terapii dzieci i młodzieży, studium psychologii sądowej. Specjalizuje się w pracy z osobami w kryzysie psychicznym, z osobami po stracie i z osobami doświadczającymi przemocy oraz sprawcami przemocy. Prowadzi terapię indywidualną, rodzinną i małżeńską oraz grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy. Prowadzi szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze według autorskiego programu szkoleniowego, zatwierdzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W swojej pracy łączy nurt poznawczo-behawioralny, systemowy i psychoterapii pozytywnej.

Benita Dobrzańska
mgr Benita Dobrzańska

Dr n. hum. Aleksandra Zarek specjalizuje się w zakresie psychologii, certyfikowany psychoterapeuta transkulturowej psychoterapii pozytywnej (WAPP, Wiesbaden, Niemcy), pracownik Zakładu Humanistycznych Nauk Lekarskich Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Prowadzi terapię dla osób dorosłych.

Aleksandra Zarek
dr Aleksandra Zarek

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, lekarzy, psychoterapeutów, pedagogów, rehabilitantów i innych specjalistów z obszaru zdrowia, pomocy psychologicznej, oświaty i edukacji oraz studentów ostatnich lat wymienionych kierunków.

Forma zajęć

Kurs obejmuje 200 godzin dydaktycznych

 • seminaria (teoria, praktyka) - 120 godzin
 • doświadczenia własne i studiowanie literatury – 40 godzin
 • self-experience – 30 godzin
 • pisemna praca końcowa (5 stron) – 10 godzin

W ramach kursu odbywa się 6 zjazdów.
Egzamin polega na zaprezentowaniu pracy zaliczeniowej oraz odpowiedzi na pytania teoretyczne. Uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe oraz zestaw rekomendowanych lektur.

Kwalifikacje – certyfikat:

Seminaria zawierają cześć teoretyczną i ćwiczenia oraz interaktywne sposoby uczenia się

Egzamin składa się z dwóch części:

 1. Pisemna praca końcowa - autorefleksja

  • Praca pisemna

   lub
  • Prezentacja powerpoint

  Praca pisemna lub prezentacja powerpoint służą refleksji na temat tego jak przedstawiane w trakcie szkolenia treści, zmieniły sposób postrzegania siebie jako człowieka / uczestnika szkolenia i jako terapeutę w odniesieniu do przyszłej pracy z pacjentem.

 2. Egzamin ustny

  Egzamin będzie obejmował zagadnienia tematyczne udostępnione uczestnikom przed jego rozpoczęciem, a pokrywające się z wykładanymi tematami w trakcie szkolenia. Pytania będą korespondować z treściami ujętymi w pracy pisemnej bądź prezentacji Powerpoint. W trakcie szkolenia uczestnikom podawana będzie literatura związana z psychoterapią pozytywną, uzupełniająca treści merytoryczne przedstawiane na zajęciach.

  Szacunkowo przyjmujemy, że czas własny na studium literatury zajmie uczestnikowi około 40 godzin, natomiast napisanie pracy końcowej lub przygotowanie prezentacji około 10 godzin.

Ukończenie poziomu podstawowego szkolenia zakończone jest uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu i nadaje uprawnienia Konsultanta psychoterapii pozytywnej. Certyfikat wydawany jest przez Światowe Stowarzyszenie Psychoterapii Pozytywnej.

Ukończenie poziomu podstawowego i zaawansowanego daje uczestnikom międzynarodowe uprawnienia do stosowania tej metody leczenia.

Program zajęć

Seminarium I

Wprowadzenie do Psychoterapii Pozytywnej – prowadzenie Klaudia Sujecka

Podstawowe koncepcje TPP; Historia i rozwój TPP; Holistyczna wizja człowieka i świata oraz podejście i rozumienie transkulturowe; Trzy filary TPP; Model Równowagi (dystrybucja energii życiowej, rozpoznawanie zasobów, reakcje konfliktowe); Wymiary Modelowania; Potencjalności aktywne, ich funkcje w zdrowiu i chorobie; Trzy etapy interakcji; Pięć kroków procesu konsultacyjnego.

Seminarium II

Diagnoza konfliktów i praca z konfliktami – prowadzenie Patrycja Badecka

Model konfliktów wg TPP (konflikt aktualny, podstawowy, wewnętrzny i kluczowy); Teoria mikrotraum wg Peseschkiana; Analiza różnicowa – Inwentarz Analizy Różnicowej (IAR); Analiza przełomowych wydarzeń życiowych; Pięć etapów rozwiązywaniu konfliktów; Studium przypadków.

Seminarium III

Relacja konsultant-klient oraz proces konsultacji w ujęciu Psychoterapii Pozytywnej – prowadzenie Aleksandra Zarek

Trzy etapy interakcji (przyłączenie, zróżnicowanie, oddzielenie); Podstawowe zasady pierwszego wywiadu; Kontrakt w pracy konsultanta; Struktura i etapy procesu konsultacji wg TPP (obserwacja, inwentarz, wzmocnienie sytuacyjne, werbalizacja, rozszerzenie celów); Pięć etapów procesu konsultacji; Dostrojenie interwencji do etapów procesu konsultacji.

Seminarium IV

Self-experience - prowadzenie Benita Dobrzańska

Ukształtowanie samoświadomości i osobistej analizy własnego funkcjonowania w relacjach intra i interpersonalnych w kontekście głównych założeń psychoterapii pozytywnej; Zrozumienie i przepracowanie osobistych wymiarów modelu równowagi, potencjalności aktywnych i wymiarów modelowania. Określenie w tym kontekście obszarów do pracy indywidualnej; Identyfikacja i wykorzystanie zasobów własnych do pracy nad wzmocnieniem kompetencji osobistych i kompetencji konsultanta; Doświadczenie własnego konfliktu podstawowego, kluczowego i wewnętrznego. Przepracowanie w sposób praktyczny wpływu psychodynamiki konfliktów na funkcjonowanie indywidualne. Określenie obszarów i motywacji własnej do pracy indywidualnej; Zwiększenie zdolności do rozpoznawania problemów własnych, do umiejętnego zastosowania osobistej interwencji i do ulepszenia kontaktu z pacjentem.

Seminarium V

Podstawowe narzędzia i techniki w pracy konsultanta – prowadzenie Klaudia Sujecka

Zasada „Positum” – zastosowania praktyczne; Salutogeneza w procesie diagnozy i konsultacji, wzorce, tradycje i wartości międzykulturowe; Zastosowanie przypowieści, metafor i bajek w procesie konsultacji; Rozwój strategii samopomocy; Studium przypadków.

Seminarium VI

Zastosowanie psychoterapii pozytywnej - prowadzenie Patrycja Badecka

Pierwsza konsultacja z rodziną; Ocena wskazań do psychoterapii; Zasady współpracy interdyscyplinarnej w pracy konsultanta; Sposoby integrowania wybranych technik i interwencji w pracy konsultanta; Studium przypadków; Kolokwium końcowe.

Termin szkolenia

 • I Zjazd - 6-8 października 2023 r.
 • II Zjazd - 1-3 grudnia 2023 r.
 • III Zjazd - 16-18 lutego 2024 r.
 • IV Zjazd - 12-14 kwietnia 2024 r.
 • V Zjazd - 7-9 czerwca 2024 r.
 • VI Zjazd - 30 sierpnia - 1 września 2024 r.

Całość szkolenia obejmuje 200 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć

piątek      10:00 - 18:00
sobota    10:00 - 18:00
niedziela  9:00 - 14:30

Koszt szkolenia

Koszt udziału w każdym ze zjazdów wynosić będzie 980 PLN.

Całkowity koszt szkolenia wyniesie 5880 PLN.

Ponadto, opłata związana z uzyskaniem certyfikatu przez Światowe Stowarzyszenie Psychoterapii Pozytywnej i pobierana przez to Stowarzyszenie, wynosi 75 EUR.

Cena jest uzależniona od kursu Euro i może ulec zmianie.

Wszelkie informacje organizacyjne zostaną przesłane mailem po zarejestrowaniu uczestnika.

WCSP
Adres

ul. Zakręt 26                    
60-351 Poznań

Kontakt

Email: biuro@wcsp.pl 
Telefon +48 690 620 066
Fax: +48 61 867 18 27