REGULAMIN
REKRUTACJI i PRZEPROWADZANIA SZKOLEŃ PSYCHOLOGICZNYCH

 • Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia rekrutacji i udziału w szkoleniach psychologicznych organizowanych przez WCSP w Poznaniu (zwanym w treści Regulaminu również Organizatorem) oraz sposobu uiszczania opłat przez Uczestników szkolenia.
  2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01 października 2019 r.
 • Definicje
  1. Uczestnik szkolenia– osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub przedsiębiorca, która/który wyraziła wolę uczestnictwa w szkoleniu poprzez zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu oraz opłaciła lub została za nią opłacona kwota za szkolenie, jak również osoba zobowiązana do uiszczenia należności za szkolenie i biorąca w nim udział. w przypadku osób prawnych czy przedsiębiorców za uczestnika szkolenia uważa się również osobę, która bierze udział w szkoleniu na zasadach określonych w regulaminie.
  2. Organizator– WCSP w Poznaniu rekrutujące uczestników szkolenia i prowadzące szkolenia zgodnie z zasadami opisanymi na stronie internetowej www.wcsp.pl
  3. Potwierdzenie uczestnictwa– informacja (wiadomość) publikowana automatycznie na stronie www bądź wiadomość email, przesłana do Uczestnika szkolenia, potwierdzająca przyjęcie zgłoszenia i wpisanie na listę jego uczestników osoby zgłaszającej się lub osoby wyznaczonej (wskazanej) przez zgłaszającego.
  4. Rezygnacja ze szkolenia– złożenie przez Uczestnika szkolenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez WCSP.
  5. Odstąpienie od umowy– przewidziana wyłącznie dla Uczestników szkolenia będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczejforma rozwiązania umowy pozwalająca uznać ją za niezawartą o ile oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone zostanie na piśmie bądź e-mailem w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia udziału w szkoleniu dokonanego za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej WCSP.
  6. Szkolenie– szkolenie, warsztaty, w których udział może zgłosić każdy Uczestnik szkolenia spełniający jednocześnie kryteria dostępu do szkolenia określone przez Organizatora w informacjach zamieszczonych na stronie internetowej WCSP i dotyczące danego szkolenia, w szczególności: posiadająca odpowiednie wykształcenie zgodne z tematyką zajęć.
  7. Zgłoszenie– przesłanie przez Uczestnika szkolenia Organizatorowi za pomocą środków komunikowania się na odległość informacji o zamiarze wzięcia udziału w szkoleniu w szczególności za pośrednictwem formularza rejestracyjnego na stronie internetowej. Zgłoszenie obejmuje przede wszystkim wskazanie rodzaju szkolenia oraz danych osobowych Uczestnika szkolenia niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji i wykonania usługi.
 • Warunki uczestnictwa w szkoleniu
  1. Wszelkie informacje o organizowanych szkoleniach przekazywane są potencjalnym Uczestnikom formie zaproszenia kierowanego do nieokreślonej grupy osób spełniającej jednak minimalne wymagania umożliwiające wzięcie w nim udziału, w szczególności: opisu szkolenia wraz z datą i miejscem jego realizacji oraz cennikiem. Zaproszenie to publikowane jest na stronie internetowej: www.wcsp.pl
  2. Podstawę wzięcia udziału w szkoleniu stanowi zgłoszenie chęci uczestnictwa w nim poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Organizatora i dokonanie opłaty za szkolenie na wskazany na stronie internetowej rachunek bankowy zgodnie z § 4 ust. 4 niniejszego Regulaminu na 30 dni przed planowanym terminem szkolenia. Potwierdzeniem uczestnictwa w takim szkoleniu jest zaksięgowanie należności za szkolenie na rachunku bankowym Organizatora. Ewentualne odstępstwa od powyższych warunków umieszczone zostaną na stronie internetowej Organizatora.
  3. Podstawowym dokumentem potwierdzającym zakwalifikowanie Uczestnika na dane szkolenie jest przesłana na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym bądź numer telefonu wiadomość potwierdzająca wpis na listę uczestników szkolenia. Otrzymanie tej wiadomości potwierdza również fakt zaksięgowania należności za szkolenie na rachunku bankowym Organizatora.
  4. Liczba uczestników danego szkolenia jest ograniczona przez wskazaną w zaproszeniu liczbę miejsc. O wpisie na listę uczestników danego szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń zaś w przypadku szkoleń przedpłacanych kolejność wpłat kwoty wymaganej przez Organizatora i umieszczonej w zaproszeniu na dane szkolenie. Informacja o zakończeniu rekrutacji na dane szkolenie zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora.
  5. Osobom, które dokonały zgłoszenia i wniosły stosowną opłatę, jednak z uwagi na wyczerpanie limitu miejsc nie zostały zakwalifikowane do odbycia szkolenia, Organizator zwróci wpłacone środki w pełnej wysokości na rachunek bankowy, z którego realizowany był przelew w terminie do 14 dni od dnia zakończenia rekrutacji.
 • Warunki płatności
  1. Wysokość opłaty za szkolenie ustala Organizator indywidualnie dla danego szkolenia. Informacja o wysokości tej należności znajdzie się za każdym razem na stronie internetowej Organizatora www.wcsp.pl w zaproszeniu na dane szkolenie.
  2. Wnoszona przez Uczestnika szkolenia opłata nie obejmuje kosztów dojazdu uczestników do miejsca odbywania szkolenia, kosztów parkingu, noclegów i wyżywienia, za wyjątkiem poczęstunku (cateringu) w formie gorących lub zimnych napojów i drobnych przekąsek, chyba że co innego zaznaczono w zaproszeniu na szkolenie.
  3. Po dokonaniu rejestracji na dane szkolenie, w przypadku w którym wymagana jest przedpłata, osoby, które chcą zarezerwować miejsce i uczestnictwo w szkoleniu zobowiązane są do wniesienia opłaty za szkolenie w kwocie i terminie podanym na stronie Organizatora.
  4. Opłatę za szkolenie należy wnieść na rachunek bankowy 12 1240 1747 1111 0010 9388 6557, PEKAO I O. w Poznaniu, ul. św. Marcin 52/56; 61-807 Poznań,podając w tytule przelewu nazwę szkolenia oraz jego termin oraz imię i nazwisko Uczestnika szkolenia.
  5. Po zaksięgowaniu należności za szkolenie wystawiony zostanie dokument księgowy zawierający dane Uczestnika szkolenia podane w formularzu zgłoszeniowym, który przesłany zostanie drogą elektroniczną na adres Uczestnika szkolenia podany na formularzu zgłoszeniowym.
 • Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia
  1. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania w terminie do 30 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia, przy czym zobowiązuje się czynić to jedynie w wyjątkowych przypadkach, z tym jednak zastrzeżeniem, że w sytuacjach losowych i  niezależnych od Organizatora szkolenie może zostać odwołane w dniu, w którym miało się odbyć, nie później jednak niż na godzinę przez planowanym jego rozpoczęciem.
  2. Organizator uprawniony jest także do odwołania szkolenia w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby Uczestników, najpóźniej w terminie 14 dni od zaplanowanego terminu szkolenia, w takim przypadku cała wpłacona należność zostanie zwrócona Uczestnikowi szkolenia na rachunek bankowy, z którego dokonana została wpłata.
  3. Organizator, w wypadku odwołania szkolenia informuje o tym fakcie Klienta. Informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu oraz w miarę możliwości telefonicznie.
  4. Na wyraźne życzenie Uczestnika szkolenia w przypadku odwołania szkolenia Organizator pozostawi wpłacone środki na rachunku Organizatora, tytułem opłaty za uczestnictwo w szkoleniu, które odbędzie się w późniejszym terminie.
  5. Organizator poinformuje mailem Uczestnika szkolenia o wyznaczeniu kolejnego terminu szkolenia.
  6. W przypadku odwołania szkolenia z zachowaniem zasad określonych w § 5 pkt. 1 i 2 Klientowi ani też Uczestnikom nie przysługują żadne rekompensaty ani odszkodowania, chyba, że Organizator postanowi inaczej.
 • Rezygnacja ze szkolenia
  1. Rezygnacja ze szkolenia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dopuszczalna jest tutaj forma e-mailowa.
  2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie:
   • do 30 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia, Uczestnik szkolenia ma prawo żądać zwrotu do 100% wpłaconych środków na poczet uczestnictwa w szkoleniu.
   • w przypadku Rezygnacji złożonej na 30 dni (włącznie) przed dniem rozpoczęcia szkolenia, Uczestnik szkolenia ma prawo żądać zwrotu do 50% wpłaconych środków na poczet uczestnictwa w szkoleniu.
   • w terminie krótszym niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia, Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do poniesienia opłaty w wysokości 100% ceny szkolenia.
  3. Rezygnacja ze szkolenia jednego z uczestników (w przypadku skierowania na szkolenie grupy uczestników) może oznaczać zmianę ceny jednostkowej dla innych Uczestników kierowanych przez ten sam podmiot, zwiększając koszt ich udziału proporcjonalnie powiększając go o koszt udziału uczestnika, który zrezygnował.
  4. Nieobecność Uczestnika na szkoleniu (bez formalnego zgłoszenia rezygnacji) nie uprawnia go do możliwości żądania zwrotu kwoty wpłaconej za szkolenie. w tym wypadku wpłacona kwota nie może zostać wykorzystana na poczet innego szkolenia i traktuje się jakby Uczestnik było na szkoleniu, nie skutkuje to jednakże zdobyciem przez takiego Uczestnika jakichkolwiek uprawnień czy kwalifikacji wynikających ze szkolenia.
  5. W każdym czasie Uczestnik szkolenia może wyznaczyć innego uczestnika szkolenia uprawnionego do udziału w danym szkoleniu.
 • Pozostałe warunki
  1. Organizator szkolenia może przyznać indywidualny rabat dla wybranych Uczestników.
  2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ceny opublikowane w innych serwisach niż na stronie www.wcsp.pl
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dostępność miejsc parkingowych w miejscu szkolenia i jego bezpośredniej okolicy. Nie udziela także informacji na ten temat.
  4. Organizator w oferowanych podczas szkoleń posiłkach nie uwzględnia szczególnych preferencji kulinarnych czy wymogów dietetycznych Uczestników. Oferowany poczęstunek i posiłki mogą zawierać alergeny (m.in. orzechy, itp.) oraz składniki pochodzenia zwierzęcego (m.in. nabiał itp.).
  5. Spory wynikające z realizacji niniejszego Regulaminu strony będą rozstrzygały polubownie na drodze negocjacji. Jeżeli nie będzie to możliwe, strony poddadzą je pod sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora, a w przypadku konsumentów na zasadach ogólnych.
  6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  7. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu okażą się nieważne, nie uchybia to ważności pozostałych postanowień.
WCSP
Adres

ul. Zakręt 26                    
60-351 Poznań

Kontakt

Email: biuro@wcsp.pl 
Telefon +48 600 374 106
Fax: +48 61 867 18 27